Nobedadeen berri izateko,
harpidetu gure buletinera

Gaurkotasuna

2022-2026 BOSTURTEKORAKO EKONOMIA ITUNA ETA KUPOA ALDATZEKO LEGEAK ARGITARATU DIRA
Tuesday, 4 de April de 2023

Gaurko apirilaren 4ko BOEn argitaratu dira Ekonomia Ituna aldatzeko legeak (apirilaren 3ko 9/2023 Legea) eta Estatuari 2022tik 2026ra bitartean ordaindu beharreko kupoaren metodologia onartzeko legeak (apirilaren 3ko 10/2023 Legea).

Lehenengoak bi zerga berri hitzartzea jasotzen du (Plastikozko Ontzi Ez-berrerabilgarrien gaineko Zerga Berezia eta Hondakinak Zabortegietan Biltegiratzearen, Erraustearen eta Hondakinen Baterako Errausketaren gaineko Zerga), eta aplikagarria den konexio-puntua Berotegi-efektuko Gas Fluordunen gaineko Zergara egokitzen du, zergaren Estatuko araudian haren egitura aldatu ondoren. Konexio-puntuetan egindako azken aldaketen ondorioz, Balio Erantsiaren gaineko Zergan kontsumoko doikuntza-mekanismoa egokitzea aholkatu da, baita Berotegi-efektuko Gas Fluordunen gaineko Zerga eta Berrerabili ezin diren Plastikozko Ontzien gaineko Zerga Berezia kontsumoaren arabera doitzeko metodoak arautzea ere.

Azkenik, tributu-figura berria ere hitzartu da, Fortuna Handien Elkartasunaren Aldi Baterako Zerga, Ondarearen gaineko Zergaren osagarria, azken zerga horretarako ezarritako lotura-puntuetara bidalita.

Bestalde, apirilaren 3ko 10/2023 Legeak 2022-2026 bosturtekoan aplikatu beharreko kupoa zehazteko metodologia zehaztu du, eta 2022. urterako, bosturtekoaren abiaburu-urterako, behin-behineko kupo likidoa finkatu du. Nahiz eta onartutako metodologia aurreko bosturtekoan jasotakoarekin oso jarraitua izan, berrikuntza batzuk sartu dira BEZa kontsumoaren arabera doitzeko metodologiaren egokitzapenari dagokionez, Plastikozko Ontzi Berrerabilgarrien gaineko Zerga Bereziarena eta Berotegi-efektuko Gas Fluordunen gaineko Zergarena, eta zerga horien kontsumoko egokitzapenak aplikatzeko irizpide eta parametroak zehaztu dira, kontsumoaren eta bilketaren indizeak zehaztuz, horiek kalkulatzeko arauak finkatuz eta horiek likidatzeko eta Euskal Autonomia Erkidegoan ordaintzeko prozedura ezarriz.

9/2023 Legea, apirilaren 3koa, Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Ituna onartzen duen maiatzaren 23ko 12/2002 Legea aldatzen duena.
10/2023 Legea, apirilaren 3koa, 2022-2026 bosturtekorako Euskadiko kupoa zehazteko metodologia onartzen duena.