Itunaren informazio guztia
zure zerbitzura

Indarreko Kupoaren Legera sartutako beste osagai batzuk

Indarreko Kupoaren Legeak 2007tik 2011raino bost urteko epealdirako bi xedapen gehigarri jaso ditu; xedapen horietan ordaintzeko kupo likidora sartutako finantza-fluxu osagarri batzuk arautu dira.

Ildo horretatik, Lehenengo Xedapen Gehigarriak eutsi dio abuztuaren 4ko 37/1997 Legearen Lehenengo Xedapen Gehigarrian ere ezarritakoari; azken Lege horrek Euskadiko Kupoa zehazteko metodologia onetsi zuen 1997-2001 bost urteko epealdirako. Lege horretan, beraz, “finantza-konpentsazio” batzuk ezarri ziren neutraltasuna lortzeko justifikazioarekin, 1997an Fabrikazioaren gaineko Zerga Bereziak itundu zirenean onartu zenez. Konpentsazioaren kopurua honela kalkulatuko da: Zerga Berezien mendeko figura bakoitzean aurreikusitako zerga-bilketari (behin-behineko kupokoa) edo figura horretan izandako benetako zerga-bilketari (behin betiko kupokoa) koefiziente batekin biderkatu behar zaio. Koefiziente hori izango da egozpen-indizearen (%6,24) eta Euskadirako balioetsi diren kontsumo-ehunekoen arteko aldea (%7,13 Alkohol, Edari Eratorri, Tarteko Ekoizkin eta Garagardoarentzat, %6,56 Hidrokarburoentzat eta %4,4 Tabako-motentzat).

Bere aldetik, zortzigarren xedapen gehigarrian zehaztuta dago,2017tik 2021rako ekitaldietarako bakarrik ordaindu beharreko kupo likidoaren konpentsazioagatik honakoen emaitzak aplikatuko direla: 2007tik 2011ra arteko bosturtekoaren likidazioaren emaitza, 2012tik 2016ra arteko bosturtekoarena eta Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoak 2017ko maiatzaren 17an hartutako gainerako erabakietakoak. Jakina den bezala, horren ondoren bukatu ziren 29/2007 Legearen indarraldiak iraun zuen bitartean kupoen likidazioaren inguruan egon ziren desadostasunak.

Bukatzeko, adierazi behar da 2017ko uztailaren 19an Itun Ekonomikoaren Batzorde Mistoan bukatutzat eman zela Itun Ekonomikoaren Batzorde Mistoak 2014ko urtarrilaren 16ko bileran hartu zuen erabakia. Horren bitartez ezarri zen behin-behinean eta sektore elektrikoaren gaineko hiru zerga berrien ordainarazpena tarifa elektrikoaren defizitaren ondorioekin zeuden bitartean Foru Aldundiek zerga horiengatik jasoko luketen bilketa estatuarekin egin beharreko doikuntzen arrazoia izango zela.