Itunaren informazio guztia
zure zerbitzura

Eragiketak Gauzatu Diren Lekua

ONDASUNAK EMATEA

Ondasun higigarri gorpuzdunak ematea

Irizpide orokorra

Ondasuna eskura jartzea garraiatu gabe Eskuratzailearen eskura jartzea Euskadin
Ondasuna eskura jartzea garraiatu ondoren Garraioaren hasiera Euskadin

Salbuespenak

Ondasunak ematen dituenak ondasunok eraldatzea Eraldaketaren azken prozesua Euskadin
Ondasunak ematea, osagai industrialak instalatuta Fabrikazio-lan eta prestatze-lanak Euskadin egitea eta instalazioaren kostea kontraprestazioaren %15 baino txikiagoa izatea
Urrutiko salmentak Europar Batasunean Garraioaren amaiera Euskadin (BEZ)
Energia elektrikoa ekoizten dutenek egindako emateak Energia sortzeko zentroak Euskadin egotea
Ondasun higiezinak ematea Ondasunak Euskadin egotea
Nekazaritza, abeltzaintza, basogintza edo arrantzako ustiategietatik egindako emateak Ondasuna eman duen erakundearen egoitza fiskala Euskadin egotea

ZERBITZUAK EMATEA

Irizpide orokorra

Zerbitzua Euskaditik ematea

Salbuespenak

Ondasun higiezinei lotutako prestazioak Ondasunak Euskadin egotea
Aseguru- eta kapitalizazio- eragiketak Aseguruetako Primen gaineko Zergaren erregelen arabera
Garraio-zerbitzuak (baita etxez aldatzeko zerbitzua, atoi- eta garabi-zerbitzua ere) Garraioa gauzatu duen erakundearen egoitza fiskala Euskadin egotea
Garraiobideen gaineko errentamendua Errentatzailearen egoitza fiskala Euskadin egotea
ATZERRIAN GAUZATU DIREN ERAGIKETAK Gainerako eragiketen proportzio berean (Sozietateen gaineko Zerga)
ONDASUNAK EDO ZERBITZUAK EMATEN EZ DUTEN ERAKUNDEAK Eragiketa gauzatu duen erakundearen egoitza fiskala Euskadin