Itunaren informazio guztia
zure zerbitzura

Atxikipenak eta Konturako Ordainketak

ETEKINA

LOTURA-GUNEAK

ARAUKETA

BILTZEA

LANAREN ETEKINAK    
Inoren kontura egindako lana

Foru arauketa

Zerbitzuak Euskadin ematea
(atxikipen zentroari arreta emango zaio lanak euskal lurralde komunean egiten baldin badira edo prestazio lekua zehaztu ezin denean. Horrez gain, telelana edo atzerritik gauzatzen diren lan eta zerbitzuetan edo itsasontzietan, ontzietan, itsas makinetan edo itsasoan finko dauden plataformetan egiten diren lan eta zerbitzuetan ere atxikipen zentroari arreta emango zaio.)
Pentsio eta hartzeko pasiboak

Foru arauketa

Eskuratzailea Euskadiko ohiko egoiliarra izatea
Administratzaile eta kontseilu-kideen ordainsariak

Erakunde ordaintzailearen arauketa (lurralde erkidekoa ala forukoa)

Erakunde ordaintzailearen egoitza fiskala Euskadin egotea (hala denean, eragiketen kopuruaren arabera)
EKONOMI JARDUERAK
Lanbide-jarduera, ekonomi-jarduera, nekazaritza, abeltzaintza edo basogintzako jarduera

Lurralde erkideko arauketa

Atxikitzailea Euskadiko ohiko egoiliarra izatea edo egoitza fiskala bertan edukitzea
Ekonomi-jarduera (zatikako ordainketak)

Foru arauketa

Betebeharpekoa Euskadiko ohiko egoiliarra izatea
ONDASUN HIGIEZINEN KAPITALA
Ondasun higiezinen gaineko errentamendu eta azpierrentamenduak

Foru arauketa

Errentatzailea Euskadiko ohiko egoiliarra izatea edo egoitza fiskala bertan edukitzea
ONDARE IRABAZIAK
Inbertsio Kolektiboko Erakundeetan egindako eta izena emateko eskubideen ekintza eta parte-hartzeen besterentzea edo diru-itzulketa

Foru arauketa

Akzioduna edo partaidea Euskadiko ohiko egoiliarra izatea edo egoitza fiskala bertan edukitzea
Loteria eta apustu jakin batzuetako sarien gaineko karga berezia

Lurralde erkideko arauketa

-Atxikitzailea Euskadiko ohiko egoiliarra izatea edo egoitza fiskala bertan edukitzea

-Establezimendu finkorik ez duten zergadun ez-egoiliarrak, salmenta-puntuaren kokapenaren arabera

Sariak Atxikitzailea Euskadiko ohiko egoiliarra izatea edo egoitza fiskala bertan edukitzea
ONDASUN HIGIGARRIEN KAPITALA
Dibidenduak, obligazio eta antzeko tituluen korrituak

Lurralde erkideko arauketa

Erakunde ordaintzailearen egoitza fiskala Euskadin egotea
(hala denean, eragiketen kopuruaren arabera)
Herri Zorraren korrituak Euskal Administrazioen jaulkipena
Banku, Kutxa eta antzekoen eragiketa pasiboen korrituak Jasotzailea Euskadiko ohiko egoiliarra izatea
Kapitalizazio-eragiketak, bizitza- edo baliaezintasun-aseguruak Onuraduna Euskadiko ohiko egoiliarra izatea edo egoitza fiskala bertan edukitzea
Jabetza industrial edo laguntza teknikoa, eta jabetza intelektuala betebeharpekoa egilea ez bada Atxikitzailearen egoitza fiskala Euskadin egotea
Ondasun, eskubide, negozio, mea eta antzekoen gaineko errentamenduak Ondasunak nahiz eskubideak Euskadin egotea
Maileguak Ondasun higiezinen gaineko hipoteka Ondasun hipotekatuak Euskadin egotea
Ondasun higigarrien gaineko hipoteka edo bahia Inskripzioa Euskadin egitea
Mailegu soilak eta prezioa geroratua Atxikitzailea Euskadiko ohiko egoiliarra izatea edo egoitza fiskala bertan edukitzea
KONTURAKO ORDAINKETAK
Sozietateen gaineko zerga Erakunde ordaintzailearen arauketa (lurralde erkidekoa ala forukoa) Erakunde ordaintzailearen egoitza fiskala Euskadin egotea (hala denean, eragiketen kopuruaren arabera)
Ez-egoiliarren errenta-zergak (establezimendu iraunkorra) Erakunde ordaintzailearen arauketa (lurralde erkidekoa ala forukoa) Erakunde ordaintzailearen egoitza fiskala Euskadin egotea (hala denean, eragiketen kopuruaren arabera)
Ez-egoiliarren errenta-zergak (establezimendu iraunkorra gabe) Errenta ulertzen duen lurraldearen arauketa EAEn dagozkion errentak jasota daudenean (hala badagokio, eragiketa-bolumenen kasuan)
Kreditu Erakundeetako Gordailuen gaineko Zerga Lurralde erkideko arauketa Egoitza zentrala, sukurtsala edo funtsak dauden bulegoa kokatuta dagoen lurraldea
Sektore elektrikoaren gaineko zergak Lurralde erkideko arauketa Ekoizpen- edo biltegi-instalazioak kokatuta dauden lurraldea
Gasa, Olioa eta Kondentsadioak erauzteko Balioaren gaineko Zerga Lurralde erkideko arauketa Aztarnategia ustiatzeko emakidaren erreferentziazko perimetroaren barnean kokatuta dagoen lurraldea