Itunaren informazio guztia
zure zerbitzura

Ez-Egoiliarren Errentaren Gaineko Zerga

ETEKINAK

LOTURA-GUNEAK

ESTABLEZIMENDU IRAUNKORRAREN BIDEZ LORTUTAKOAK Arauketa eta zerga-bilketa Sozietateen gaineko Zergaren erregelen arabera
ESTABLEZIMENDU IRAUNKORRIK GABE LORTUTAKOAK Lurralde erkideko arau substantibo eta formazkoak
Ekonomia-ustiategiak Ustiategia Euskadin egotea
Zerbitzuak ematea, proiektuak, laguntza teknikoa edo zerbitzu profesionalak Ematea edo erabilera Euskadin egitea
Mendeko lana Jarduera pertsonala Euskadin garatua
Pentsioak eta antzeko prestazioak Euskal lurraldean egindako enplegu baten ondoriozkoak direnean
Administratzaileen ordainsariak Tributazio esklusiboa edo eragiketa bolumenaren araberakoa
Artista edo kirolariak Saio pertsonala Euskadin egitea
Ondasun higiezinak Ondasuna Euskadin egotea
Ondare-irabaziak Ondasun higiezinak eta horien gaineko eskubideak Ondasuna Euskadin egotea
Ondasun higigarriak Euskadin bete edo egikaritzea
Pertsona edo erakunde publikoek lortutako etekinak ondasun higigarrien kapitalaren gainean Dibidenduak Euskal erakunde publikoengandik
Korrituak eta ondasun higigarrien gainerako kapitalaren etekinak Euskal erakunde publikoek edo Euskadiko ohiko egoiliar diren pertsona fisikoek ordainduta
Baloreengatiko irabaziak Euskal erakunde publikoek jaulkitako baloreak izatea
Erakunde pribatuek edo establezimendu iraunkorrek lortutako etekinak ondasun higigarrien kapitalaren gainean Dibidenduak  

Zerga euskal administrazioei soilik ordaintzen dieten erakundeak

Eragiketen kopuruaren arabera zerga ordaintzen duten erakundeak

 

Zerga Euskadin soilik ordaintzea

Ez-egoiliarraren ordezkaria ikuskatzeko eskumena duenaren lurraldea

Korrituak eta ondasun higigarrien gainerako kapitalaren etekinak
Baloreengatiko irabaziak
Etekinak lurralde erkidean eta foru lurraldean aldi berean lortzea Pertsona juridikoak edo establezimendu iraunkorrak ordainduta
Pertsona fisikoak ordainduta Ordaintzailea Euskadiko ohiko egoiliarra izatea
Ez-egoiliarren ondasun higiezinen gaineko Zerga Berezia Higiezinaren kokalekua
Loterien eta apustuen zenbait sariri buruzko zerga berezia Saritutako dezimoa, loteria-kupoia edo apustua jasotzen den salmenta-puntuaren lurraldeko administrazioa