Itunaren informazio guztia
zure zerbitzura

Itundutako Tributuen Gaineko Araugintza Ahalmena

ARAUGINTZA AUTONOMOKO ITUNDUTAKO TRIBUTUAK ARAUGINTZA ERKIDEKO ITUNDUTAKO TRIBUTUAK

TRIBUTUA

MUGAK

TRIBUTUA

ARAUGINTZA-AHALMENA

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga Hurrengoen atxikipen-tasak:

 • Ondasun higigarrien kapitalaren etekinen gainekoak
 • Ekonomi-jardueren etekinen gainekoak
 • Sarien etekinen gainekoak
Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga Euskadin kokatuta dauden establezimendu iraunkorren gaineko tributuak
Sozietateen gaineko Zerga
 • Ondasun higigarrien kapitalaren gaineko atxikipen-tasak
 • Hurrengo definizioak: talde fiskala, sozietate nagusia edo mendeko sozietatea, erakunde ordezkaria, mendekotasun-maila, eta talde barruko eragiketak
Kreditu-erakundeetako Gordailuen gaineko Zerga Karga-tasak lurralde erkidekoen baldintza beretan daude

Aitortzeko eta ordaintzeko ereduak

Ondarearen gaineko Zerga Energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko Zerga Aitortzeko eta ordaintzeko ereduak
Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga Energia nukleoelektrikoa sortzetik deribatutako erregai nuklear agortua eta hondakin erradioaktiboak sortzearen gaineko Zerga Aitortzeko eta ordaintzeko ereduak
Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zerga Sozietate-eragiketak, kanbio-letrak eta horien ordezko agiriak edo ordaintze-eginkizuna betetzen dutenak Erregai nuklear agortua eta hondakin erradioaktiboak instalazio zentralizatuetan biltegiratzearen gaineko Zerga Aitortzeko eta ordaintzeko ereduak
Jokoaren gaineko tasak Zerga-egitatea eta subjektu pasiboa Gasaren, petrolioaren eta kondentsazioen erauzketaren balioaren gaineko Zerga
Aitortzeko eta ordaintzeko ereduak
Toki-ogasunak BEZ-en gaineko Zerga Aitortzeko eta ordaintzeko ereduak
 • Ondasun Higiezinen gaineko Zerga
Aseguruetako Primen gaineko Zerga Aitortzeko eta ordaintzeko ereduak
 • Ekonomia Jardueren gaineko Zerga
Zerga Bereziak Karga-tasak lurralde erkidekoen baldintza beretan daude

Aitortzeko eta ordaintzeko ereduak

 • Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga
 • Fabrikazioaren gaineko Zerga Bereziak
 • Beste toki- tributu batzuk
 • Araubide erkideko antolaketa orokorra kontuan izatea
 • Araubide erkidean ez dauden zeharkako tributuak ezin ezartzea, Euskaditik kanpora eragina izan badezakete
 • Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga Berezia
Karga-tasak handitzea, %15eraino
 • Ikatzaren gaineko Zerga
 • Elektrizitatearen gaineko Zerga
Finantza-transakzioen gaineko zerga Aitortzeko eta ordaintzeko ereduak
Zerbitzu digital jakin batzuen gaineko zerga Aitortzeko eta ordaintzeko ereduak
Berotegi-efektua duten gas fluoratuen gaineko Zerga
Aitortzeko eta ordaintzeko ereduak
Joko-jardueren gaineko Zerga Karga-tasak gehienez % 20 handitzea ohiko bizilekua EAEn duten subjektu pasiboentzat

Aitortzeko eta ordaintzeko ereduak