Itunaren informazio guztia
zure zerbitzura

Balio Erantsiaren Gaineko Zerga

ERAGIKETEN LEKUA ETA KOPURUA

ADMINISTRAZIO ESKUDUNA

IKUSKAPENA

ZERGA-BILKETA

Aurreko ekitaldiko eragiketen kopurua 10 milioi €tik behera izatea Egoitza fiskala Egoitza fiskala
Aurreko ekitaldiko eragiketen kopurua 10 milioi €tik gora izatea Eragiketa guztiak lurralde erkidean ala foru lurraldean Eragiketak gauzatu diren lekua Eragiketen kopurua
Euskadin eragiketa batzuk eta lurralde erkidean beste batzuk Egoitza fiskala Euskadin Eragiketen %75 baino gutxiago lurralde erkidean Euskadi
 Eragiketen %75 baino gehiago lurralde erkidean Lurralde erkidea
Egoitza fiskala lurralde erkidean Eragiketen %75 baino gutxiago Euskadin Lurralde erkidea
Eragiketen %75 baino gutxiago Euskadin
edo
=%100 zerga-taldeetan integratutako erakundeentzat Euskadin
Euskadi
ERREGELA BEREZIAK, EUROPAKO ERKIDEGOEN BARRUKO ERAGIKETETARAKO
Europako Erkidegoen barruko eskuraketa garraiobide berrien gainean Norbanakoek eginda, edo eragiketa osorik salbuetsiak nahiz zergapetik kanpokoak gauzatzen dituzten pertsonek eginda Behin betiko matrikulatu den lekua
Europako Erkidegoen barruko eskuraketak, aukera egiteagatik edo legearen mugak gainditzeagatik BEZaren mende geratu badira Kenkari osorako edo zati baterako eskubidea sortzen ez duten eragiketak soilik gauzatzen duten subjektu pasiboek eginda, edo enpresaburu nahiz profesional bezala jarduten ez duten pertsona juridikoek eginda Subjektu pasiboaren egoitza fiskala
Europako Erkidegoen barruko eskuraketak araubide berezietan Araubide erraztua
Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzako araubidea
Baliokidetasun-errekargua
SALMENTANILA BAKARRAREN MEKANISMOAREN BIDEZ ERABILITAKO ERREGIMEN BEREZIAK, ESPAINIAKO IDENTIFIKAZIO-ESTATUA DENEAN OSS erregimena aukeratzen duten enpresaburuak Enpresaburuaren gaineko ikuskapen-eskumena duen administrazioa
Bitartekari izendapenarekin inportatutako ondasunen urrutiko salmenten araubidea Bitartekariaren gaineko ikuskapen-eskumena duen administrazioa
ERAKUNDE-TALDEARENTZAKO ERREGELA BEREZIAK
Erakundeak taldetik kanpo geratuko dira, baldin eta horien gaineko ikuskapena zein Administraziori egokitu eta Administrazio hori ez badagokio erakunde nagusiari
JARDUERA HASI AURRETIKO KUOTEN ERREGULARIZAZIOA
Bere jarduerari dagozkion ondasun edo zerbitzu emate ohikoak gauzatzen hasi eta ondorengo urte natural osoari dagozkion administrazio bakoitzari egin beharreko zerga ordainketen ehunekoekin bat eginez gauzatuko da erregularizazioa. Hori guztia zergapekoak beste zerga administrazio baten zerga jasanarazteko eskumenaren menpe egon baldin badira edo administrazio ezberdinei ordaintzen dizkieten zergen ehunekoak nabarmenki aldatu direnean.
ARAUGINTZA AHALMENA  Aitortzeko ereduak eta epeak